Individueel arbeidsrecht Collectief arbeidsrecht Arbeidsreglementering Sociale zekerheid Wetgeving
verder
terug
inhoudspagina
zoeken in de weetwijzer
deze pagina afprinten
hulp
taalwissel
      Inhoud:

Hoofdstuk 5  Schorsing van de arbeidsovereenkomst

8.  Klein verlet

8.2.  Duur afwezigheid (1)

Reden afwezigheid

Duur afwezigheid

Huwelijk werknemer

2 dagen te kiezen in de week van de gebeurtenis of de daaropvolgende week

Huwelijk kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader, stiefmoeder, kleinkind werknemer

de dag van het huwelijk

Priesterwijding of intrede in klooster van kind werknemer of echtgeno(o)t(e), broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster werknemer

de dag van de plechtigheid

Overlijden echtgeno(o)t(e), kind werknemer of van zijn echtgeno(o)t(e), vader, moeder, schoonvader, schoonmoeder, stiefvader of stiefmoeder van de werknemer

3 dagen te kiezen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag der begrafenis inbegrepen

Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die inwoont bij de werknemer

2 dagen te kiezen in de periode tussen de dag van het overlijden en de dag der begrafenis inbegrepen

Overlijden broer, zuster, schoonbroer, schoonzuster, grootvader, grootmoeder, overgrootvader, overgrootmoeder, kleinkind, achterkleinkind, schoonzoon of schoondochter die niet inwoont bij de werknemer

de dag van de begrafenis

Plechtige communie of deelname feest vrijzinnige jeugd van een kind van de werknemer of zijn echtgeno(o)t(e)

de dag van de plechtigheid of de daaraan voorafgaande of daaropvolgende activiteitsdag als de plechtigheid op een zon-, feestdag of inactiviteitsdag valt

Deelname jury Hof van Assisen, oproeping als getuige voor de rechtbank of persoonlijke verschijning op aanmaning van de arbeidsrechtbank

de nodige tijd doch maximum 5 dagen

Uitoefenen ambt bijzitter hoofdstembureau of enig stembureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

de nodige tijd

Uitoefening ambt bijzitter hoofdbureau bij verkiezing Europees Parlement

de nodige tijd doch maximum 5 dagen

Uitoefenen ambt bijzitter hoofdbureau voor stemopneming bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen

de nodige tijd doch maximum 5 dagen

Bemerkingen bij de tabel

In geval van huwelijk kan de werknemer kiezen tussen het burgerlijk of het kerkelijk huwelijk.(2)

Een geadopteerd of erkend natuurlijk kind wordt gelijkgesteld met een wettig kind.

De persoon die voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats een verklaring van wettelijke samenwoonst heeft afgelegd wordt gelijkgesteld met echtgeno(o)t(e) van de werknemer.(3)

De schoonbroer, schoonzus, grootvader en grootmoeder, overgrootvader en overgrootmoeder van de echtgeno(o)t(e) worden gelijkgesteld met de schoonbroer, schoonzus, grootvader en grootmoeder, overgrootvader en overgrootmoeder van de werknemer.

De verwantschap houdt op bij echtscheiding doch niet bij het overlijden van de echtgeno(o)t(e).
Zo zal de werknemer na zijn echtscheiding geen recht meer hebben op klein verlet wegens overlijden van zijn schoonouders daar waar hij wel recht zou hebben op 3 dagen klein verlet indien zijn echtgeno(o)t(e) vooroverleden is.

Halfbroers en halfzussen zijn gelijk te stellen met broers en zussen.

Slechts voor procedures voor de arbeidsgerechten waar de werknemer op verzoek van de arbeidsrechtbank persoonlijk moet verschijnen of wanneer de werknemer opgeroepen wordt als getuige voor een andere rechtbank is er recht op klein verlet.
De werknemer die partij is in een geschil voor het Vredegerecht, Rechtbank van eerste aanleg (bv. huur of echtscheiding) heeft dus geen recht op klein verlet.
Evenmin gerechtigd op klein verlet is de werknemer die naar het pleidooi van zijn advokaat wil gaan luisteren in zijn dossier tegen zijn huidige of zijn ex-werkgever dat gepleit wordt voor een arbeidsgerecht; er is namelijk slechts recht wanneer de arbeidsrechtbank zijn persoonlijke verschijning geƫist heeft.

Werknemers opgeroepen als bijzitter in een "gewoon" stemopnemingsbureau bij parlements-, provincieraads- en gemeenteraadsverkiezingen (regeling enkel voor hoofdstembureau of enig stembureau) of als voorzitter van een stem- of stemopnemingsbureaus hebben geen recht op klein verlet.

Opname dagen klein verlet

De dagen klein verlet moeten opgenomen worden op het tijdpstip voorzien in de reglementering en kunnen niet overgedragen worden naar een later tijdstip.
Wanneer deze dagen niet kunnen opgenomen worden binnen de voorziene periode vervalt het recht.

Voorbeeld

Een werknemer is met verlof van 2/7 tot 23/7 en zijn vader overlijdt op 4/7.
Vermits de dagen klein verlet moeten opgenomen worden tussen de dag van het overlijden en de begrafenis en zijn verlof loopt tot 23/7 zal de werknemer zijn recht op klein verlet niet kunnen uitputten.

Deeltijdse werknemers

Deeltijdsen mogen eveneens met behoud van hun normaal loon van het werk afwezig blijven in het kader van de regeling klein verlet.
Dit recht is wel beperkt tot de dagen en de uren waarop de deeltijdse normaal zou gewerkt hebben.
In tegenstelling tot tal van andere regelingen worden de dagen waarop de werknemer afwezig mag blijven niet herleid overeenkomstig de prestaties van de deeltijdse werknemer.
In geval van overlijden van een ouder kan een deeltijdse werknemer desgevallend eveneens de volle 3 dagen uitputten.

Wanneer voor de opname van de dag klein verlet verwezen wordt naar de activiteitsdag (bv. bij communie) wordt daarmee de regeling op ondernemingsvlak bedoeld en niet de persoonlijke situatie van de werknemer.

Voorbeeld

Een deeltijdse werknemer werkt van dinsdag tot en met donderdag.
Op bedrijfsvlak wordt er gepresteerd van maandag tot en met vrijdag.
Wanneer de communie op een zondag valt (wat doorgaans het geval is) wordt die verschoven naar de activiteitsdag op ondernemingsvlak voorafgaand aan of volgend op de communie zijnde in casu vrijdag of maandag. Vermits de werknemer op die dagen niet presteert zal hij zijn recht op klein verlet niet kunnen uitputten.


Voetnoten :
1 (Artikel 2 KB 28/8/63, artikel 3 en 4 CAO NAR nr. 71 d.d. 10/2/99) (terug naar tekst)
2 (Cas. 9/1/74; T.S.R. 74, 260) (terug naar tekst)
3 (Artikel 2 CAO 74 dd 17/11/99 betreffende klein verlet, artikel 4bis KB 28/8/63) (terug naar tekst)

Deze tekst is afkomstig uit de Weetwijzer, een uitgave van de ACLVB (http://www.aclvb.be).

   
inhoudspagina - zoeken - print - help - alle rechten voorbehouden
taal: nederlands - français
Versie 23/09/2013
Bezoek de ACLVB website Bezoek de ACLVB website terug naar de startpagina